Tuyển sinh các lớp Ký xướng âm, Hòa thanh...

Ảnh của luongminhtan

Liên tục mở các lớp học bồi dưỡng kiến thức cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc. Quy mô lớp từ 2 - 6 sinh viên.

Học phí: 150k/buổi/sv với lớp từ 1 - 3 sinh viên; 100k/1 buổi/sv với lớp từ 4 - 6 sinh viên.

 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.